evar(转化变量)事件

验证“转化变量”数据。

场景:在购物场景中,用户可以通过首页Banner、商品列表页等方式进入某个商品详情页,进而产生下单行为,想要知道不同的前序行为对于下单的贡献,就可以将商品详情页的入口来源定义为转化变量,用于分解下单行为(埋点事件)

转化变量配置方式示例

标识符

名称

描述

归因

失效

enterSource_evar

商品详情页的入口来源

取值包括首页Banner、商品列表页等

根据需求选择(不涉及数据验证)

根据需求选择(不涉及数据验证)

对应的代码

此示例中的转化变量为“商品详情页的入口来源(enterSource_evar)”,当进入详情页时设置了这个转化变量。

平台

原型

代码示例

JS SDK

gio('evar.set', key, value);或gio('evar.set', conversionVariables);

gio('evar.set', 'enterSource_evar', '首页Banner');或gio('evar.set', {'enterSource_evar': '首页Banner'});

Android SDK

GrowingIO.getInstance().setEvar(String key, String value);

GrowingIO.getInstance().setEvar(JSONObject conversionVariables);

GrowingIO.getInstance().setEvar("enterSource_evar", "首页Banner");

JSONObject jsonObject = new JSONObject();

jsonObject.put("enterSource_evar", "首页Banner");

GrowingIO.getInstance().setEvar(jsonObject);

iOS SDK

+ (void)setEvarWithKey:(NSString *)key andStringValue:(NSString *)stringValue;

+ (void)setEvar:(NSDictionary<NSString *, NSObject *> *)variable;

[Growing setEvarWithKey:@"enterSource_evar" andStringValue:@"首页Banner"];

[Growing setEvar:@{@"enterSource_evar":@"首页Banner"}];

数据验证方法

在对应的应用(网站、Android 或者 iOS App)中触发设置了转化变量的时机,通过 Debugger 工具验证数据准确性

按照如下流程图验证

在本例中,如下图的数据请求说明打点代码生效

Last updated