pvar(页面级变量)事件

验证“页面级变量”数据。

场景:在商品详情页,设置“商品名称”、“商品品类”作为页面级变量。

页面级变量配置方式示例

标识符

名称

描述

skuName_pvar

商品名称

商品名称

skuCategory_pvar

商品品类

商品品类,例如裙子、鞋靴等

对应的代码

此示例中的页面级变量为“商品名称(skuName_pvar)”、“商品品类(skuCategory_pvar)”,在商品详情页面上设置了这两个页面级变量。

平台

原型

代码示例

JS SDK

gio('page.set', key, value);或gio('page.set', pageLevelVariables);

gio('page.set', {'skuName_pvar': '女士中跟凉鞋', 'skuCategory_pvar': '鞋靴'});

Android SDK

GrowingIO.getInstance().setPageVariable(Activity activity, Stringkey, String value);

GrowingIO.getInstance().setPageVariable(Activity activity, JSONObject pageLevelVariables);

JSONObject jsonObject = new JSONObject(); jsonObject.put("skuName_pvar", "女士中跟凉鞋"); jsonObject.put("skuCategory_pvar", "鞋靴");

GrowingIO.getInstance().setPageVariable(GoodsDetailActivity, jsonObject);

iOS SDK

+ (void)setPageVariableWithKey:(NSString *)key andStringValue:(NSString *)stringValue toViewController:(UIViewController*)viewController;

+ (void)setPageVariable:(NSDictionary<NSString *, NSObject *> *)variable toViewController: (UIViewController *)viewController;

[Growing setPageVariable:@{@"skuName_pvar":@"女士中跟凉鞋", @"skuCategory_pvar":@"鞋靴"} toViewController:GoodsDetailViewController];

数据验证方法

在对应的应用(网站、Android 或者 iOS App)中打开设置了页面级变量的商品详情页,通过 Debugger 工具验证数据准确性

按照如下流程图验证

在本例中,如下图的数据请求说明打点代码生效

Last updated